A2 Smednik - Krška vas, gradnja 2003-2005, dolžina 17,6 km

Avtocestni odsek (Dobruška vas-) Smednik – Krška vas je vmesni odsek med julija 2004 zgrajenim odsekom Kronovo – Smednik in odsekom Krška vas – Obrežje, ki je bil prometu predan novembra 2004. Izgradnja avtocestnega odseka Smednik – Krška vas je pomembna ne samo zaradi povezave južne Dolenjske s Slovenijo, pač pa tudi zaradi povezave avtocestne osi sever - jug, mednarodnega mejnega prehoda Karavanke z Avstrijo in meje s Hrvaško pri Obrežju. Slovenija tudi preko te avtocestne smeri predstavlja vezni člen med sedanjimi in potencialnimi članicami Evropske unije, zaradi česar se pomembnost izgradnje te avtoceste še poveča. Projekt izgradnje avtoceste pomaga tudi pri premostitvi ekonomskih in socialnih razlik med državljani Evropske unije, te pomembnosti pa se zaveda tudi Evropska unija, ki se je odločila za sofinanciranje gradnje avtocestnega odseka Smednik – Krška vas iz Kohezijskega sklada. Delež sofinanciranja Evropske unije znaša 29,1 % od celotnega zneska investicije oz. 33.990.378 evrov, prispevek javnih sredstev Republike Slovenije pa znaša 82.728.253 evrov.

Vlada je uredbo o lokacijskem načrtu za ta odsek sprejela decembra 2002. Ta najdaljši avtocestni odsek na dolenjskem kraku je gradbeno razdeljen na tri gradbene pododseke:

  • Dobruška vas – Smednik, dolžine 3,9 km, ki pomeni nadaljevanje junija 2004 zgrajenega odseka Kronovo – Smednik;
  • 4,6 km dolg odsek od Smednika proti čelni cestninski postaji Drnovo, zgrajen in predan prometu 24.6.2005
  • ter 9,1 km dolg odsek do Krške vasi, kjer se naveže na odsek Krška vas - Obrežje, zgrajen in predan prometu decembra 2004.

Avtocestni odsek Smednik - Krška vas je zasnovan kot štiripasovna avtocesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Normalni prečni profil avtoceste znaša 2,6 metra; srednji ločilni pas bo širok 3 metre, robna pasova ob prehitevalnem pasu 0,5 metra, prehitevalna in vozna pasova po 3,75 metra, odstavna pasova 2,5 metra in bankini po 1,3 metra. Projektirana računska hitrost na avtocesti je 120 km/h. Največji vzpon avtoceste znaša 2 odstotka, minimalni prečni sklon pa je 2,5 odstotka. Najmanjši horizontalni radij je 4.000 metrov.

Izvajalci del (SCT Ljubljana, Primorje Ajdovščina, CGP Novo mesto) so avtocestni odsek gradili pod prometom, kar je bilo moteče tako za voznike - uporabnike prejšnje dvopasovnice, kot tudi za prebivalce ob trasi ceste, za izvajalce gradbenih del pa je takšen način gradnje dokaj težaven. Z gradnjo prvega, 3,9 km dolgega dela avtoceste med Dobruško vasjo in Smednikom, ter zadnjega, 9,1 km dolgega dela med čelno cestninsko postajo in Krško vasjo, so izvajalci pričeli pozno jeseni 2003 in jih končali decembra 2004. Za dela na vmesnem, 4,6 km dolgem delu avtoceste, je bila pogodba za prva gradbena dela, izgradnjo zahtevnih predobremenilnih nasipov na slabo nosilnih tleh, sklenjena šele avgusta 2004, čeprav so bili javni razpisi za izbiro izvajalcev del pričeti sočasno za celoten odsek. Razlog za tak časovni zamik je v nerazumljivo dolgem postopku revizije postopka oddaje del, ki ga je sprožil eden od neizbranih ponudnikov.

Premostitveni objekti na avtocesti
Na trasi avtoceste, deviacijah in regulacijah je skupno 38 premostitvenih objektov - osem nadvozov, šest podvozov, osem mostov, šest podhodov, deset prepustov. Na celotnem odseku je v vseh podhodih in podvozih ter mostovih urejen neutrjen pas širine najmanj 2 metra in višine vsaj 2,5 metra za prehajanje divjadi, in sicer s svetlobnim pasom v ločilnem pasu. Prepusti na križanjih z avtocesto imajo 50 centimetrov široko poličko za prehod živali; izjema sta melioracijski jarek in hudourniška grapa.

Poleg trase avtoceste in premostitvenih objektov so bili zgrajeni še izvennivojska priključka Smednik in Drnovo ter krožišče Drnovo. Preko priključka Smednik se na avtocesto navezuje regionalna cesta Kostanjevica - Smednik. Severna stran priključka je izvedena kot polovična deteljica, južna stran pa v obliki diamanta. Prečkanje regionalne ceste Kostanjevica - Smednik je bilo izvedeno z nadvozom čez avtocesto. Priključek Drnovo, na katerem je zgrajena cestninska postaja Krško, navezuje na avtocesto glavno cesto Drnovo - Krško in je bil izveden v obliki trombe, na severni strani je vezan na obstoječo glavno cesto.

Vsa izvennivojska križanja na nekdanji dvopasovnici so bila nadomeščena z novimi objekti na obstoječih lokacijah oziroma v njihovi neposredni bližini. Podvozi so visoki najmanj 4,2 metra, višina podhodov pa je večja od prejšnjih na nekdanji dvopasovnici.

Ostale ureditve ob izgradnji avtoceste
Ob 17,6 km dolgi avtocesti je bilo zgrajenih tudi 15,5 kilometra lokalnih, regionalnih cest, gozdnih, dostopnih in poljskih poti; skupno 48 deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Izvedena so bila tudi prečkanja vodotokov in regulacij, zgrajeno je bilo šest zemeljskih zadrževalnih bazenov, sistem za klic v sili in protihrupna zaščita. Prestavljeni in prilagojeni so bili tudi energetski, telekomunikacijski vodi, vodovodi, zgrajena je bila transformatorska postaja ter še pred začetkom gradnje izvedena zaščita plinovoda ob trasi v območju velikih posedkov in na prehodih. V območju Krakovskega gozda so bili zgrajeni predobremenilni nasipi zaradi slabo nosilnih tal. Obnovljeni so bili vodovodi za počivališča in cestninske postaje ter za avtocestno vzdrževalno bazo Drnovo, iz katere bodo vzdrževalne službe DARS d.d. organizirale in vodile vzdrževanje celotnega južnodolenjskega dela avtoceste A2. Predvidoma letošnjo jesen bo izvedena še hortikulturna ureditev, vendar ta dela, po zagotovilu izvajalcev del, ne bodo ovirala prometa po avtocesti.

Investicijska vrednost odseka Smednik - Krška vas
Investicijska vrednost izgradnje 17,6 km dolgega avtocestnega odseka Smednik – Krška vas je v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) ocenjena na 116,7 milijonov evrov (oz. 26,9 milijarde tolarjev na nivo cen december 2002). Celotni avtocestni odsek je zgrajen v okviru navedene vrednosti in ne presega v NPIA načrtovanih sredstev.

Avtocestni odsek Smednik – Krška vas je bil financiran iz javnih sredstev Republike Slovenije ter iz nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije v višini 33,99 milijonov evrov (29,1 odstotka celotne investicijske vrednosti).

Prvi avtocestni odsek s sofinanciranjem Evropske unije
Odsek Smednik - Krška vas je prvi avtocestni odsek v Sloveniji, kjer pri financiranju gradnje z nepovratnimi sredstvi sodeluje tudi Evropska unija; družba DARS se je namreč uspešno prijavila za pridobitev sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada. državam, ki morajo nameniti velik del sredstev razvoju prometne infrastrukture in varovanju okolja. V nasprotju s strukturnimi skladi Kohezijski sklad ne podpira posebnih strateških programov, temveč neposredno sofinancira velike infrastrukturne in okoljske projekte. Vrednost takih projektov mora biti najmanj 10 milijonov evrov in zato znatno vplivajo na razvoj države. Do širitve Evropske unije maja 2004 so bile države prejemnice Irska, Grčija, Španija in Portugalska, katerih bruto nacionalni proizvod ne presega 90 odstotkov povprečja Evropske unije. S pristopom desetih novih, manj razvitih držav se je število držav prejemnic povečalo na štirinajst.

Evropska komisija je konec decembra 2004 odobrila pomoč za štiri slovenske projekte, dva s področja okolja in dva s področja prometa, ki bodo financirani iz Kohezijskega sklada do tekoče finančne perspektive leta 2006. Med projekte s področja prometa je bila uvrščena tudi gradnja avtocestnega odseka Smednik – Krška vas.

Naročnik gradnje, projektanta ter nadzor nad gradnjo
Investitor gradnje avtocestnega odseka Smednik – Krška vas je Republika Slovenija, v njenem imenu je naročnik gradnje DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.. Odgovorna projektanta avtoceste sta Dolenjska projektiva d.o.o. iz Novega mesta in PNZ d.o.o. iz Ljubljane. Inženiring in nadzor nad deli sta izvajala DDC svetovanje, inženiring Ljubljana ter ZPC (skupni nastop ZIL Inženiring Ljubljana, Projekt Nova Gorica in Slovenska cestna podjetja Ljubljana), kontrolo kakovosti pa ZAG, Zavod za gradbeništvo Slovenije.


 
Tehnične značilnosti
Premostitveni objekti
Ostale ureditve