Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Javni razpis za oddajo površin in objektov spremljajočih dejavnosti na malih počivališčih

Informacije:
Rok za pojasnila: 20. 6. 2022
Vprašanja sprejemamo in odgovore podajamo v pisni obliki, e-naslov: pocivalisca@dars.si
Rok za oddajo ponudbe: 30. 6. 2022

Kontakt za administrativne informacije o razpisu:
Alan Karabegovič
T: +386 1 300 99 47 (vsak dan od 8.00 do 10.00, do preteka roka za pojasnila 20. 6. 2022)

Vprašanja ponudnikov in odgovori nanje

1. Ali je predvideno širjenje in dograjevanje počivališč, glede na trenutno stanje (objekt in zemljišče)? Ali je to končno stanje za naslednjih 15 let?

ODGOVOR:

V izvedbi je preureditev  počivališč (novi objekti s pripadajočo infrastrukturo ter cestno opremo). Zunanja (obstoječa) meja površine počivališč se ne bo spreminjala. Enako velja tudi za objekte v tej fazi. Investicija se izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist in brez gradbenega dovoljenja. Vendar pa zavedajoč se sprememb skozi pričakovanja trendov razvoja novih tehnologij na področju elektro mobilnosti, novih oblik in storitev mobilnosti kot tudi novih oblik ponudbe in storitev samooskrbe, se bo skupaj z bodočim najemnikom proučilo in izvedlo morebitne spremembe v funkcionalnosti objektov spremljajočih dejavnosti ter le-to preuredilo kot dograditev oz. razširitev (izkaz povpraševanja in potreb, ekonomski upravičenosti, itd).

 

2 .V pogodbi je navedeno, da najemodajalec »zagotovi predpripravo za vgradnjo in postavitev polnilnic za vozila na električni pogon«, ali to pomeni, da bo DARS zgradil in zagotovil ustrezno transformatorsko postajo? (ocenjujemo, da je za ultra hitre polnilnice, minimalno potrebno vsaj 700 kW v začetku oz. transformatorska postaja 1000 kW)?

ODGOVOR:

Na vseh lokacijah je planirana zagotovitev moči za priklop hitrih polnilnih postaj (4 x 50 kW). V primeru, da je izkazana potreba ali želja najemnika za povečavo moči na TP, bo le-ta zagotavljal to v lastni režiji.

 

3. Ali to pomeni, da bodo napajalni kabli za polnilnice pripeljani do samih parkirnih mest oziroma mikrolokacije polnilnice?

ODGOVOR:

Najemodajalec v predpripravi zagotovi:

  • transformatorskih postaj ustreznih moči,
  • pripravljeno površino (pozicijo) za postavitev elektro polnilnice,  
  • povezave od pripadajoče TP do pozicije polnilne postaje s podzemno vgrajenimi praznimi cevmi (stigmaflex),
  • označene 4 servisne površine parkirnih mest za e-vozila.

 

4. Nadalje ali DARS zagotovi priključno moč? (ali jo mora najemnik sam kupiti)? 

5. V primeru, da mora najemnik sam zakupiti el. moč, bi rabili podatke po vsaki lokaciji, koliko je na voljo el. moči na vsaki lokaciji? (potrebno za oceno ekonomike). Tudi za lokacije, za katere je znano, da ni na voljo zadostna el. moč, kdaj se predvideva, da bo zadostna el. moč na razpolago v omrežju? Podatka o priključni moči potencialni najemniki sami ne moremo preveriti (ker nimamo pravne osnove/podlage), zato prosimo usmeritev, kaj v tem primeru?

ODGOVOR 4 in 5:

Predvidene bodo moči TP po lokacijah:

TP so namenjene za izključno obratovanje/oskrbo počivališča ter e-polnilnih postaj. Tretjih odjemalcev ni.

Zagotovitev napajanja za električne polnilnice za vse lokacije se predvideva v letu 2023.

 

6. Ali drži, da najemnik na svoji strani zagotovi samo dobavo in montažo polnilnic na predpripravljeno lokacijo?

ODGOVOR:

DA. Najemnik zagotovi dobavo (z montažo ter vzpostavijo sistema) polnilnic, kot tudi napajalne kable od TP do predpripravljene mikrolokacije.

 

7. Naša sestrska družba BE Charge se zanima za postavitev elektro polnilnic  in sicer razpolaga z celotno paleto polnilnic in sicer od 22 kW do 300 kW moči. V kolikor kandidat za najemnika objektov ter površin nima ponudnika električnih polnilnic se le ta lahko obrne na nas.

ODGOVOR:

Vaše navedbe o zanimanju sestrske družbe BE Charge bomo obravnavali kot informacijo. V kolikor bo s strani potencialnega ponudnika izražen interes za poslovno sodelovanje, ga bomo usmerili na vas in vas o tem obvestili.

 

8. V 4.členu pogodbe je navedeno, da v kolikor se pogodbeno razmerje razdre pred rokom 15. let, mora najemnik električne polnilnice odstraniti. Ali je možno, da v tem primeru podizvajalec podpiše pogodbo z družbo DARS samo za električne polnilnice in nadaljuje svojo dejavnost?

ODGOVOR:

Najemno oziroma pogodbeno razmerje se sklene samo z enim najemnikom. Preostali deležniki, ki sodelujejo v okviru lastnih dejavnosti za potrebe obratovanja malega počivališča se obravnavajo kot njegovi (pogodbeni) podizvajalci.

V kolikor bo na posamezni lokaciji najemnik odstopil od najemnega razmerja, bo njegov pogodbeni podizvajalec ( deležnik ) s soglasjem najemodajalca ter sklenitvijo sporazuma o začasnem samostojnem delovanju lahko nadaljeval dejavnost neprekinjeno, vse do sklenitve novega pogodbenega razmerja med najemodajalcem in novim najemnikom. Novi najemnik se bo po  prevzemu objektov in površin spremljajočih dejavnosti v obratovanje samostojno odločal ali bo sam izvajal predmetno storitev ali pa bo (po izkazanem skupnem  interesu za sodelovanje) sklenil pogodbo s potencialnim deležnikom in nadaljeval dejavnost, ki jo deležnik ponuja kot ponudbo ali storitev (kot npr. oskrbne postaje za polnjenje električnih vozil).

V kolikor ne dosežeta dogovora o sodelovanju, se deležnik umakne iz lokacije vključno s svojo opremo.

 

9. Prosili bi za PZI zunanje ureditve, iz katere je razvidna lokacija TP, trasa kabelskih povezav, lokacija parkirnih mest za električne polnilnice, mesto podbojev pod AC?

ODGOVOR:

Izdelano dokumentacijo za izvedbo se za čas razpisa in izbora najemnika potencialnim ponudnikom ne pošilja. Izbrani ponudnik oz. bodoči najemnik bo po zaključenem izboru in podpisu pogodbe povabljen, da pristopi in zagotovi svojo pristnost za sodelovanje na projektu preureditve malih počivališč. V tem okvirju in v največji možni meri se bodo uskladile in izvajale prilagoditve potreb (želja) za izvedbo spremljajočih dejavnosti bodočega najemnika, predvsem na objektih ter površinah spremljajočih dejavnosti (prilagoditve - razvodi inštalacij za opremo v gostinskih objektih, pripadajoča infrastruktura spremljajočih dejavnosti, ipd).

Podboj se izvede le na lokaciji Studenec.

 

10. Prosimo za informacijo, ali so hiške transformatorske postaje tako velike, da se lahko namesto TR 400 kVA ali 630 kVA namesti TR 1000 kV?

ODGOVOR:

DA. Lahko se namestijo transformatorji večjih dimenzij.

 

11. Ker je na določenih lokacijah skupna transformatorska postaja za obe lokaciji, je trenutna navedena moč namenjena za obe počivališči?

ODGOVOR:

DA.

 

12. Kdo izvede prometno signalizacijo na počivališčih in na obvestilnih tablah na AC (2000m, 1000m, 500m) – namestitev piktograma na cestne table?

ODGOVOR:

Ureditev prometne signalizacije izvede najemodajalec.

Na vseh obvestilnih tablah ((6 pozicij piktogramov) na razdaljah 1000m, 500m in 0m ter kažipota signalizacija na površini počivališča), ki bodo prikazovale ponudbo/storitve na lokaciji, eden od teh bo vsekakor prikaz piktograma  - polnilna postaja za električna vozila.

 

13. V kakšnem smislu bo pripravljena površina (pozicija) za postavitev elektro polnilnice? Ali bodo cevi zaključene v bližnjem jašku in bomo mi od tam potegnili cevi do Power unitov in naprej do User unitov? Pošiljamo primer ultra hitrih polnilnic, naše mnenje je, da za namene polnjenja na avtocesti, ne pride več v poštev drugo kot ultra hitre polnilnice (torej vsaj 175 kW na priključek).

ODGOVOR:

V skladu z izdelano dokumentacijo ter potrjenim programom in vsebino ureditev malih počivališč je (poleg oskrbe napajanja za storitve spremljajočih dejavnosti) bilo pridobljeno soglasje s strani distribucij za priklop hitrih elektro polnilnic - 4 x 50kW. Po vseh lokacijah bodo zagotovljene takšne moči. Do lokacije polnilnice se izvede cev za el. kabel, ločeno za vsako polnilnico od omarice, priklop na za to posebej predvideno varovalko. Temelj se izvede ravno v višini okoliškega tlaka. Na tak način ne bo potrebno dodatnih posegov pri montaži polnilnice.

V kolikor bi se (in se lahko) bodoči najemnik odločil za vzpostavitev ultra hitrih terminalov oz. polnilnic večjih moči, bo to predmet izvedbe v njegovi lastni režiji. Za poseg bo potrebno soglasje najemodajalca (upoštevati je potrebno zagotovitev dodatnih oz. večjih površin za potrebno namestitev opreme).