Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadzorni svet

Nadzorni svet DARS d.d. v skladu s statutom družbe sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli Svet delavcev DARS d.d.. Šest članov izvoli skupščina družbe; ker je Republika Slovenija edina delničarka družbe, na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu  (Ur.l. RS št. 25/2014) opravlja pristojnosti skupščine Slovenski državni holding, d.d. (SDH). 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.

Na skupščini družbe DARS d.d. je bil 23. junija 2020 za člana Nadzornega sveta DARS d.d. kot predstavnik države imenovan Anton Guzej, štiriletni mandat mu je začel teči 24. junija 2020. Medtem ko so bili na skupščini družbe 23. septembra 2022 za člane nadzornega sveta kot predstavniki države imenovani mag. Andrej Šušteršič, dr. Nevenka Hrovatin in Janko Kramžar, ki so štiriletni mandat nastopili 24. septembra 2022. Tomaž Kuntarič in Sašo Rink sta bila za člana nadzornega sveta imenovana na skupščini družbe 15. februarja 2023, štiriletni mandat jima je začel teči 16. februarja 2023.

Predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu DARS d.d. so Martin Stožir, ki je bil imenovan in je svoj drugi mandat nastopil 5. junija 2020, ter Nataša Ivančevič in Branko Švigelj, ki sta bila imenovana 3. julija 2020 in jima je mandat začel teči 4. julija 2020.

 

Dodatni dokumenti:

 Politika upravljanja družbe DARS

 Politika raznolikosti družbe DARS

 Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora

 Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora (veljala do 22. 8. 2023)

 Poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora za leto 2022

 Poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora za 2021

 Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta

 Izjave o neodvisnosti zunanjih članov komisij nadzornega sveta

 

 

 


mag. Andrej Šušteršič

Predsednik nadzornega sveta

Andrej Šušteršič je leta 1995 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv strokovne izobrazbe univerzitetni diplomirani pravnik. Študij je nato v obdobju med letoma 2000 in 2002 nadaljeval na podiplomski stopnji in si pridobil naziv magister pravnih znanosti. Svojo poklicno pot je pričel leta 1982 na MNZ, kot kriminalistični inšpektor za gospodarski kriminal. Leta 1996 se je nato za obdobje 2 let zaposlil, kot svetovalec Vlade RS za zahtevna sistemska vprašanja na MORS. Od leta 1998 do leta 2003 je deloval kot sekretar za gradbeništvo na Ministrstvu za gospodarstvo, v letu 2003 pa je bil imenovan za člana uprave družbe Elektro Gorenjska, pristojen za kadrovske zadeve, komercialo, prodajo in gradnje.

Podrobno
Janko Kramžar

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Janko Kramžar je leta 1981 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv strokovne izobrazbe univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo poklicno pot je pričel leta 1981, najprej kot pripravnik, nato kot vodja plana Komiteja za gospodarstvo v Občini Ljubljana Moste Polje in kasneje kot član izvršnega sveta zadolžen za gospodarstvo in družbene dejavnosti, kjer je deloval do leta 1994. Leta 1995 se je nato zaposlil v Ekološko-razvojnem skladu RS, d. d., kot vodja financ in računovodstva, odgovoren za zagotavljanje virov sredstev in postavitve sistema financiranja ekoloških naložb. V letu 2021 se je zaposlil v podjetju Metropolis media d.o.o., ki se je ukvarjalo z zunanjim oglaševanjem. Maja 2002 je postal direktor največjega javnega podjetja za ravnanje z odpadki v Sloveniji, javnega podjetja Snaga in to funkcijo opravljal skoraj 17 let. Leta 2019 se je zaposlil v družbi Javni Holding Ljubljana, d. o. o., kjer je opravljal funkcijo svetovalca v uradu direktorja do konca leta 2022 in se s 1.1.2023 upokojil.

Podrobno
Anton Guzej

Član nadzornega sveta

Anton Guzej, upokojenec, je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1978 pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Poslovno kariero je začel kot finančni direktor podjetja Toper Celje, nadaljeval kot pomočnik direktorja in direktor TOZD-a AERO Celje, direktor interne banke Merx, izkušnje v velikih poslovnih sistemih pa si je nabiral kot generalni direktor Krekove banke, Avto Celje, RTV Slovenija, Svetovalec poslovodstva Pošta Slovenije, Izvršni direktor za komercialo NKBM. Je bil član nadzornih svetov številnih slovenskih podjetij, predvsem z območja severovzhodne Slovenije, med njimi član nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor med leti 2005 in 2011, Terme Olimia, kjer sedaj opravlja že drugi mandat. Je tudi predsednik nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah.

Podrobno
dr. Nevenka Hrovatin

Članica nadzornega sveta

Dr. Nevenka Hrovatin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF UL) in podpredsednica SAEE (Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko). Raziskovalno se ukvarja s področjem ekonomske regulacije infrastrukturnih dejavnosti, z ekonomiko javnega sektorja in gospodarskih javnih služb ter, v zadnjem času pa zlasti z energetsko učinkovitostjo podjetij in gospodinjstev. S področja raziskovanja je objavila več člankov v uglednih mednarodnih revijah (dr. Nevenka Hrovatin [08652] (cobiss.net) in prijela priznanja UL in ARRS. Vodi raziskovalno skupino v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter dvojni magistrski program iz poslovodenja in organizacije Ekonomsko fakulteto Univerze v Sarajevu, ki je bil razvit v okviru Tempus programa EU. Ves čas je aktivno vpeta v delovanje EF UL, trenutno še zlasti kot predsednica Akademskega zbora, bila pa je tudi prodekanja za mednarodno sodelovanje, ko je EF UL pridobila prvo mednarodno akreditacijo, predsednica komisije za kadrovske zadeve in habilitacije, vodja Katedre za ekonomijo in članica senata. Bila je gostujoča profesorica na University of Washington, Seattle, ZDA, na Politecnico di Milano v Italiji, na Glasgow Caledonian University na Škotskem in na University of Sheffield v Veliki Britaniji.

V preteklosti je opravljala številne vidnejše funkcije izven EF UL. Bila je predsednica nadzornega sveta Agencije za trg vrednostih papirjev, predsednica sveta Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij RS, članica Sveta za energetiko pri predsedniku vlade, članica Odbora za gospodarske javne službe MOL, članica nadzornih svetov več slovenskih podjetij ter predsednica nadzornega sveta Energetike Ljubljana. Je tudi predsednica NS HSE d.o.o.

Podrobno
Tomaž Kuntarič

Član nadzornega sveta

Tomaž Kuntarič je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1990 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik ter leta 1997 magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poslovno pot je začel leta 1990 kot kriminalistični inšpektor s področja odkrivanja gospodarskega kriminala na področju zunanje trgovine. V letih 1994 do 1996 je svojo pot nadaljeval na ZPIZ-u kot pomočnik direktorja sektorja skladov v ustanavljanju ter leta 1997 postal direktor oddelka za pravne, kadrovske, splošne in organizacijske zadeve pri Kapitalski družbi, d. d. in kasneje leta 2002 napredoval do mesta člana uprave te iste družbe. V letih 2005 do 2009 je postal pomočnik predsednika uprave v družbi Gorenje, d. d. nato pa je leta 2009 prevzel vodenje Slovenske odškodninske družbe, d. d. (današnji SDH, d. d.), ki jo je vodil vse do leta 2014. V letih 2014 do 2019 se je vrnil v Gorenje, kjer je opravljal funkcijo izvršnega pomočnika uprave za področje korporativne podpore ter funkcijo direktorja družbe Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H. na Dunaju. Od aprila 2019 opravlja funkcijo pooblaščenca uprave v družbi Triglav skladi, d. o. o. Gospod Kuntarič je velik del svoje poslovne poti posvečal področju korporativnega upravljanja in ima bogate izkušnje s področja delovanja nadzornih svetov, saj je bil član ali predsednik številnih nadzornih svetov (Delo, d.d., Kolinska, d. d., Litostroj, d. d., Petrol, d. d., PDP, d. d., Sava, d. d., itd.). V letu 2016 je opravljal tudi funkcijo člana upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije, trenutno pa je član v nadzornih svetih družb Triglav Fondovi, d. o. o. iz Sarajeva in JP KPV, d. o. o., Vrhnika.

Podrobno
Sašo Rink

Član nadzornega sveta

Sašo Rink je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2005 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, leta 2009 je opravil tudi pravniški državni izpit. Svojo kariero je začel leta 1994 na delovnem mestu policista na Policijski upravi Kranj. Leta 1997 je svojo karierno pot nadaljeval na Upravi kriminalistične policije v Ljubljani na delovnem mestu kriminalista, kjer je leta 2006 napredoval do položaja kriminalističnega inšpektorja specialista. Poleg tega je v obdobju od 1998 do 2005 opravljal funkcijo direktorja v družbi MHE, proizvodnja in prodaja električne energije, d. o. o. v Ljubljani. V letih 2009 do 2013 je bil zaposlen na Uradu RS za varstvo konkurence, kjer je nazadnje opravljal delo podsekretarja – vodja oddelka za pravne zadeve in preiskave. Marca 2013 je prevzel vodenje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Gospod Rink je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije in ima bogate izkušnje s področja stanovanjske gradnje ter izkušnje iz delovanja nadzornih svetov, saj je bil v letih 2016 do 2020 predsednik nadzornega Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter leta 2018 predsednik Združenja stanovanjskih skladov o okviru GZS.

Podrobno
Nataša Ivančevič

Članica nadzornega sveta, imenovana s strani zaposlenih v družbi

Nataša Ivančevič, rojena leta 1974, je po izobrazbi višja ekonomistka. V družbi DARS d.d. oziroma njeni predhodnici PVAC je zaposlena od leta 2001, in sicer kot referentka na področju vzdrževanja v ACB Hrušica. Od leta 2012, že tretji mandat, opravlja funkcijo članice sveta delavcev. Kot članica sveta delavcev je bila imenovana za članico Odbora za upravljanje počitniških enot in Odbora za varovanje dostojanstva delavcev. Je prejemnica pohvale za izjemne delovne dosežke v družbi in prejemnica potrdila o strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije člana sveta delavcev. To samo dokazuje njeno predanost delu in vrednotam podjetja, hkrati pa ima posluh za potrebe zaposlenih.

Nataša je tudi članica odbora Družini prijaznega podjetja. Kot mati dveh otrok se zaveda kako pomembno je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Zato verjame, da je na podlagi sprejetih ukrepov v družbi DARS d.d. v okviru certifikata »Družini prijazno podjetje«, mogoče še izboljšati to ravnotežje. Odlikuje jo čut za poštenost, prizadevnost, vestnost in odgovornost do vseh deležnikov znotraj družbe DARS d.d..

Podrobno
Martin Stožir

Član nadzornega sveta, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Martin Stožir, magister inženir logistike, je rojen leta 1983. Leta 2015 je diplomiral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, na temo Reorganizacija toplotno ogrevalnega sistema v ACB Vransko. Leta 2018 je uspešno zaključil redni magistrski študijski program s temo Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. V družbi DARS d.d. je redno zaposlen vse od leta 2007 kot voznik strojnik, od leta 2019 pa kot delovodja  v avtocestni bazi Vransko. Že tretji mandat (od leta 2012) opravlja funkcijo člana sveta delavcev. V tem času je pridobil tudi potrdilo na temo Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebine dela sveta delavcev. V letu 2020 pa je bil izvoljen za predsednika Sveta delavcev družbe DARS d.d. Več let je bil tudi član ekipe za strojno pranje tunelov po celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest. Vseskozi ga spremlja vestno in odgovorno delo znotraj družbe, še posebej pa spoštljiv odnos do vseh zaposlenih.

Podrobno
Branko Švigelj

Član nadzornega sveta, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Sem Branko Švigelj, rojen 1. 10. 1964, v Ljubljani, stanujoč v Slivicah. Na Rakeku sem obiskoval osnovno šolo, končal sem šolo poklicnega voznika, pridobil sem tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo cestnega preglednika v Radovljici. Svojo poklicno pot sem začel 10. 1. 1983 kot voznik mednarodnega prometa pri podjetju Transavto Postojna, v katerem sem bil zaposlen do 31. 3. 1987.  S 1. 4. 1987 sem se zaposlil na takratnem PVAC, ki je bil predhodnik današnjega DARS-a. Skupaj sem na DARSU zaposlen več kot 33 let, približno 9 let sem opravljal delo cestninskega blagajnika potem sem bil naslednja  4 leta hišnik na cestninski postaji Log. Od 1. 11. 2002 sem na delovnem mestu voznika strojnika. Zadnje leto in pol delujem kot cestni preglednik. Od novembra 2002 sem predsedoval Sindikatu delavcev AC baza Postojna. V istem času sem bil tudi član Republiškega odbora Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije. Od 26. 5. 2010 sem bil podpredsednik območnega odbora Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije za primorsko – notranjsko regijo. Od konca leta 2017 do marca 2019 sem bil predsednik Sindikata delavcev avtoceste DARS d. d. Dva mandata sem bil član Sveta delavcev DARS d.d. Pri Združenju svetov delavcev slovenskih podjetij, sem pridobil certifikat o temeljni strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije člana sveta delavcev. V treh mandatih sem bil aktiven član skupine za varnost in zdravje pri delu. V podjetju delujem kot član skupine družini prijaznega podjetja, ki je s svojim delovanjem v tem času pridobila certifikat družini prijaznega podjetja. V zadnjih osmih letih delujem kot sodnik porotnik na Delovnem sodišču v Kopru. Kot sindikalist in član sveta delavcev sem sodeloval pri nastanku Kolektivne pogodbe DARS d. d., katera je od leta 2006 še vedno v veljavi. Vsako leto pa smo s pogajanji, sprejemali tudi tarifno prilogo k podjetniški kolektivni pogodbi DARS d. d. Aktivno sem sodeloval tudi pri zadnji, celoviti reorganizaciji in sistematizaciji podjetja.

Podrobno