Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadzorni svet

Nadzorni svet DARS d.d. v skladu s statutom družbe sestavlja devet članov, od katerih so trije člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli Svet delavcev DARS d.d.. Šest članov izvoli skupščina družbe; ker je Republika Slovenija edina delničarka družbe, na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu  (Ur.l. RS št. 25/2014) opravlja pristojnosti skupščine Slovenski državni holding, d.d. (SDH). 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.

Na skupščini družbe DARS d.d. so bili 6. septembra 2019 za člane Nadzornega sveta DARS d.d. kot predstavniki države imenovani: Boris Božičnik, Matej Čufer, mag. Andrej Hudoklin, Jože Oberstar in Jožef Zimšek. Štiriletni mandat jim je začel teči 12. septembra 2019.

Predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu DARS d.d. so Darko Kodrič, Igor Kolar in Martin Stožir.

 

Predstavniki Nadzornega sveta so dosegljivi na e-naslovu: nadzorni.svet@dars.si.

 

Dodatni dokumenti:

 Politika raznolikosti družbe DARS.pdf

 Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta.pdf


Jože Oberstar

Predsednik nadzornega sveta

Jože Oberstar je leta 1997 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je ustanovitelj Odvetniške pisarne Oberstar. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega 13 let v gospodarstvu in zadjih 11 let v odvetništvu. Ponaša se z bogatimi in dolgoletnim izkušnjami na področju vodenja kompleksnih gospodarskih sporov na sodiščih. Aktivno je sodeloval tudi pri prestrukturiranjih in  reorganizacijah gospodarskih družb in holdingov. Je odvetnik z dragocenimi izkušnjami v stroki: po nekajletnem delovanju v gospodarstvu (vodil je pravno službo in bil namestnik direktorja za pravno-kadrovske zadeve v velikem gradbenem holdingu) in javni upravi (v kabinetu ministra za notranje zadeve - služba za evropske zadeve) je postal odvetnik v eni izmed največjih odvetniških družb v Sloveniji, kjer je bil tudi svetovalec upravnega odbora za gospodarske zadeve. Predava in svetuje mnogim podjetjem. Od oktobra 2015 je imetnik Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije in hkrati njihov aktiven član. Je član več nadzornih svetov in dolgoletni redni član in od leta 2016 tudi član upravnega odbora Britansko-slovenske gospodarske zbornice. 

Podrobno
Boris Božičnik

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Boris Božičnik je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Po zaključenem študiju se je zaposlil v družbi SGP Graditelj, kjer je do leta 2009 deloval kot vodja projektov visokih gradenj. Leta 2009 je postal manage - vodja marketinga v družbi Gradbinec GIP, d.o.o., kjer se je ukvarjal s pripravo letnih planov,   pogajanjem in usklajevanjem pogodb z podizvajalci, pripravo projektne dokumentacije in vodenjem projektnih timov, pripravo strategije oglaševanja, itd. Trenutno je zaposlen kot prokurist in vodja projektov v družbi Singrad, d.o.o. V družbi se ukvarja predvsem  z  vodenjem·investicij iz področja gradbeništva za zunanje naročnike, pripravo projektne  dokumentacije, svetovanjem pri pripravi investicijskih projektov ter pregledom finančnih izkazov poslovanja podjetja. Ima opravljen izpit pri Inženirski zbornici Slovenije iz področja gradbene stroke ter je usposobljen za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

Podrobno
Matej Čufer

Član nadzornega sveta

Matej Čufer je leta 1997 magistriral iz mednarodnih financ Univerze Paris-Dauphine v Parizu, Franciji. Po končanem študiju je svojo poklicno pot začel v Abanki. Nato se leta 1999 zaposlil v Vladi RS kot višji svetovalec za ekonomske zadeve v kabinetu Predsednika Vlade, kjer je deloval do leta 2001, ko se je zaposlil v skupini Gorenje, kjer je zaposlen še danes. V skupini Gorenje je imel različne vodstvene funkcije v tujih podružnicah (Pariz, London, Copenhagen…). Trenutno je zaposlen kot direktor kontrolinga Skupine Gorenje, znotraj področja korporativnih financ skupine.

Podrobno
Jožef Zimšek

Član nadzornega sveta

Jožef Zimšek je leta 1974 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Svojo  poklicno pot je pričel kot projektant cest in komunalne infrastrukture v Razvojnem centru Celje, nato je na  Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje prevzel vlogo direktorja. Med drugim je pred sprejetjem lokalne zakonodaje postal zadnji predsednik izvršnega sveta Občine Celje in po sprejetju Zakona o lokalni samoupravi prvi župan Mestne občine Celje. Med letoma 2001 in 2010 je bil zaposlen v družbi DARS, d.d. in opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave in svetovalca  uprave. Izkazuje dobro poznavanje področja infrastrukture. Trenutno deluje pri članstvu v nadzornem svetu AMZS.

Podrobno
Andrej Hudoklin

Član nadzornega sveta

Mag. Andrej Hudoklin je leta 2016 magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani na temo proučevanja kadrovskih odnosov med podrejenimi in nadrejenimi ter vlogo slednjih pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih. Svoje prve delovne izkušnje po opravljenem univerzitetnem študiju v letu 2004 je začel nabirati kot komercialist – organizator dela v podjetju Metaling, d.o.o., od leta 2007 do 2010 pa se je na Občini Radeče ukvarjal s projektnim delom, investicijami ter javnim naročanjem, najprej kot svetovalec za gospodarstvo, kasneje kot višji svetovalec za projektno delo in investicije. Od leta 2010 dalje se je ukvarjal s področjem odnosov z javnostmi, med drugim kot vodja službe za odnose z javnostmi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Od decembra 2014 dalje je opravljal funkcijo generalnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, v okviru katere je opravljal naloge vodje kadrovskega poslovanja, koordiniral področje načrtovanja in izvajanja proračuna ministrstva ter usmerjal delo na področju investicij ter informatike. Septembra 2017 je nastopil petletni mandat direktorja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. Ima večletne izkušnje na področju priprave, koordinacije in vodenja investicijskih projektov, na področju javnega naročanja ter upravljanja s človeškimi viri. Je član Upravnega odbora JGZ Brdo ter član Upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. V preteklosti je deloval kot član in predsednik nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, v prehodnem obdobju od septembra 2016 do konca tega leta tudi kot predsednik nadzornega sveta v funkciji direktorja omenjenega sklada.

Podrobno
Darko Kodrič

Član, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Darko Kodrič je komunalni inženir, rojen leta 1965. V družbi DARS d.d. in njenih predhodnicah je bil od leta 1996 do leta 2008 zaposlen kot delovodja, od leta 2008 dalje pa kot strokovni referent oz. koordinator rednega vzdrževanja v Avtocestni bazi Slovenske Konjice. Interese zaposlenih je zastopal že med leti 2007-2012 kot član Nadzornega sveta in med letoma 2008-2012 kot član in namestnik predsednika Sveta delavcev družbe DARS d.d. Sedaj je predsednik Sveta delavcev družbe DARS d.d. za mandatno obdobje 2016-2020. Je prejemnik pohvale za izjemne delovne dosežke v družbi in prejemnik Potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Zaznamuje ga čut prizadevnosti, poštenosti, vestnosti in odgovornosti do vseh deležnikov znotraj družbe DARS d.d..

Podrobno
Martin Stožir

Član, imenovan s strani zaposlenih v družbi

Martin Stožir, magister inženir logistike, je rojen leta 1983. Leta 2015 je diplomiral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, na temo Reorganizacija toplotno ogrevalnega sistema v ACB Vransko. Leta 2018 je uspešno zaključil redni magistrski študijski program s temo Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. V družbi DARS d.d. je redno zaposlen vse od leta 2007 kot voznik strojnik v avtocestni bazi Vransko. Že drugi mandat (od leta 2012) opravlja funkcijo člana sveta delavcev. V tem času je pridobil tudi potrdilo na temo Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebine dela sveta delavcev. Več let je tudi član ekipe za strojno pranje tunelov po celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest. Vseskozi ga spremlja vestno in odgovorno delo znotraj družbe, še posebej pa spoštljiv odnos do vseh zaposlenih.

Podrobno
Igor Kolar

Član, imenovan s strani zaposlenih v družbi
Igor Kolar je komunalni inženir, rojen leta 1971. Po opravljeni srednji šoli je izkušnje pri delu eno leto pridobival v strojnem podjetju, kjer je tudi postal vodja monterske ekipe na terenu. Ker je stremel k novim izzivom, se je podal v podjetniške vode, ki pa jih je po treh letih zapustil in se leta 1996 zaposlil v družbi DARS. Leta 2010 je uspešno zaključil višješolski študijski program komunala in si pridobil višjo strokovno izobrazbo komunalni inženir. Njegove delovne izkušnje v družbi DARS na področju cestninjenja so zelo raznolike – od dela cestninskega blagajnika, cestninskega nadzornika, vodje izmene cestninskega nadzora do vodje lokalnega centra cestninskega nadzora Tepanje - LC Dragotinci. S strani zaposlenih v cestninskem nadzoru je bil v tem mandatnem obdobju izvoljen za predstavnika zaposlenih v svetu delavcev. Kot član sveta delavcev je imenovan za predsednika Odbora za varstvo in zdravje delavcev. V RCCN je tudi koordinator za šport in aktiven član ISO-presojevalne skupine družbe DARS. Pri svojem delu, tako v družbi DARS kot pri prejšnjih zaposlitvah, je že večkrat dokazal, da ima odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti, skrb za zadovoljstvo delavcev ter da je sposoben delati v timu. Zaveda se svojih odgovornosti, zato deluje transparentno, zakonito, pošteno in z ničelno toleranco do nezakonitega in neetičnega ravnanja.
Podrobno