Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

DARS, d. d., telefon : T:+386(0)3 426 40 71, elektronski naslov: gp@dars.si

Odgovorni za hranjenje posnetkov

Oseba, ki je odgovorna za vodenje evidenc videonadzornega sistema, vodenje seznamov v skladu z internim predpisom (Pravilnik o izvajanju videonadzora), za vodenje evidence dejavnosti obdelave v zvezi z videonadzornim sistemom ter za posredovanje videoposnetkov zunanjim uporabnikom ob izpolnjevanju pogojev iz navedenega pravilnika, elektronski naslov: gp@dars.si.

Namen obdelave osebnih podatkov

Videonadzor prometa in cestninjenja ter zagotavljanje večje varnosti uporabnikov avtocestnega omrežja.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).


Rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).


Zakonska predpisa in interni predpis: Zakon o cestah (ZCes-2), Zakon o cestninjenju (Zcestn) in Pravilnik o izvajanju videonadzora (verzija 4, velja od 15. 12. 2022).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zakon o cestah (ZCes-2, 10. člen): 6 dni od njihove pridobitve.

Zakon o cestninjenju (Zcestn, 41. člen): 20 dni od njihove pridobitve.

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: gp@dars.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu:

  • na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
  • na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si
  • prek telefona: +386 (1) 230 9730,
  • preko spletne strani: www.ip-rs.si.

Informacija o tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost

Ne.

Informacija o tem ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Ne.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Notice to individuals pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR) regarding the processing of personal data in the video surveillance data register, and Article 76 of the Personal Data Protection Act (ZVOP-2)

Personal Database Controller

DARS, d.d., telephone : T:+386(0)3 426 40 71, e-mail address: gp@dars.si

Responsible Person for Records Storage

The person responsible for storing records of the video surveillance system, for maintaining lists in accordance with the internal regulations (Regulation on the implementation of video surveillance), for keeping records of the processing activities related to the video surveillance system, and for the transmission of video recordings to external users, provided that the conditions laid down in the said Regulation are met, e-mail address: gp@dars.si.

Purpose of the Personal Data Processing

Video surveillance of traffic and tolling and improving the safety of the motorway network users.

Types of personal data processed for this purpose: image, date and time of the recording.

Legal Basis for the Personal Data Processing

Establishment and management of a collection of videos: Articles 76, 77 and 78 of the Personal Data Protection Act (ZVOP-2).

Data retention period: Article 76(5) of the Personal Data Protection Act (ZVOP-2).

Statutory provisions and internal rules: Roads Act (ZCes-2), Road Tolling Act (ZCestn), and Video Surveillance Rules (version 4, valid as of 15.12.2022).

Personal Data Users or User Categories

Upon the explicit request of users who have a legal basis, personal consent or a contractual relationship for obtaining personal data.

Information on Personal Data Transfers to Third Countries or International Organisations

The data shall not be transferred to a third country or international organisation.

Personal Data Retention Period

The Roads Act (ZCes-2, Article 10): 6 days following receipt.

Road Tolling Act (ZCestn, Article 41): 20 days following receipt.

Information on the Rights of Individuals

In relation to the processing of personal data, the data subject shall have the right to access data, the right to rectification, the right to erasure ("right to be forgotten"), the right to the restriction of processing, the right to data portability, the right to object, and the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Please send a written or electronic request to exercise these rights to: gp@dars.si.

Information on the Right to File a Complaint with the Supervisory Authority

You can file a complaint with the Information Commissioner:

  • address: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
  • e-mail address: gp.ip@ip-rs.si
  • phone: +386 (1) 230 9730,
  • website: www.ip-rs.si.

Information on whether the Provision of Personal Data is a Legal or Contractual Obligation

No.

Information on whether an Individual must provide Personal Data and the possible Consequences of Non-Compliance

No.

Information on the Existence of Automated Decision-Making

There is no automated decision-making in place.