Na vsebino

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Hitro. Enostavno. In z nekaj sreče z vrnjeno kupnino.

Vsi registrirani uporabniki spletne trgovine, ki bodo kadar koli med 5. 12. 2023 in 31. 12. 2024 v naši spletni trgovini opravili nakup letne e-vinjete, lahko sodelujejo v nagradni igri. Stotim izžrebancem bomo na njihov bančni račun nakazali celoten znesek kupnine za e-vinjeto. Uporabniki, ki bodo v tem obdobju kupili več letnih e-vinjet, z vsakokratnim nakupom pridobijo eno dodatno možnost za žreb.

Pravila nagradne igre »Vračilo kupnine za e-vinjeto«

 

1. člen
(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Vračilo kupnine za e-vinjeto« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, matična št.: 5814251, identifikacijska št. za DDV: SI92473717, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 1/06158/00, z osnovnim kapitalom 2.086.559.144,07 evrov (v nadaljevanju: prireditelj ali DARS).

Nagradna igra se izvaja z namenom pospeševanja prodaje letnih e-vinjet prek spletne trgovine DARS na spletni strani https://evinjeta.dars.si (v nadaljevanju: spletna trgovina).

Nagradna igra poteka od 5. 12. 2023 do 31. 12. 2024.

2. člen
(kdo lahko sodeluje)

V tej nagradni igri sodelujejo uporabniki spletne trgovine, ki so kadar koli v obdobju trajanja te nagradne igre, tj. od 5. 12. 2023 do 31. 12. 2024, v spletni trgovini opravili nakup letne e-vinjete in ki izpolnjujejo vse ostale pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so opredeljeni v 3. členu teh pravil.

3. člen
(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

 • mora biti fizična oseba,
 • mora biti registriran uporabnik spletne trgovine, ki je podal soglasje za sodelovanje v nagradni igri,
 • ne sme biti zaposlen ali član organa nadzora pri prireditelju,
 • ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi te nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoj iz druge alineje prvega odstavka vsaj na dan izvedbe in zaključka žrebanja, izžrebanec oz. nagrajenec pa tudi do trenutka podelitve oz. prevzema nagrade, pogoja iz tretje in četrte alineje pa mora izpolnjevati v obdobju celotnega trajanja te nagradne igre.

4. člen
(način sodelovanja)

V nagradno igro, ki traja od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024, bodo uporabniki spletne trgovine, ki izpolnjujejo vse kumulativno določene pogoje za sodelovanje iz 2. in 3. člena teh pravil, vključeni samodejno, glede na čas opravljenega nakupa v skladu s 6. členom teh pravil.

Z vsakokratnim nakupom letne e-vinjete, kar je pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri, sodelujoči pridobi eno dodatno možnost za žreb.

5. člen
(komisija)

Prireditelj bo v roku enega meseca od začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

 • nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil,
 • po končanih žrebanjih, kot so opredeljena v 6. členu teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 10 let od dne, ko so bila žrebanja zaključena,
 • v skladu z 10. členom teh pravil ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

6. člen
(žrebanja)

Žrebanja nagrajencev za nagrade bodo potekala v prostorih prireditelja na Dunajski cesti 7 v Ljubljani v prisotnosti komisije iz 5. člena teh pravil.

Izvedena bodo štiri žrebanja, glede na časovna obdobja nakupov, kot so določena v četrtem odstavku tega člena. Vsako posamezno žrebanje bo izvedeno elektronsko s pomočjo računalniškega programa, ki bo iz seznama serijskih številk letnih e-vinjet naključno izbral 25 serijskih številk. V vsakem žrebanju bo izbranih 25 serijskih številk letnih e-vinjet, skupno bo v celotnem trajanju nagradne igre izžrebanih 100 serijskih številk letnih e-vinjet.

Uporabniki spletne trgovine lahko sodelujejo le v tistem žrebanju, v katerega je uvrščena letna e-vinjeta glede na datum njenega nakupa. Če so kupili več letnih e-vinjet, sodelujejo v vsakem žrebanju, v katerega se uvrsti posamezna letna e-vinjeta glede na datum njenega nakupa.

Žrebanja bodo potekala:

 • 5. aprila 2024, ko bodo v žreb uvrščene serijske številke letnih e-vinjet, kupljenih v obdobju med 5. decembrom 2023 in 31. marcem 2024;
 • 11. julija 2024, ko bodo v žreb uvrščene serijske številke letnih e-vinjet, kupljenih v obdobju med 1. aprilom 2024 in 30. junijem 2024;
 • 4. oktobra 2024, ko bodo v žreb uvrščene serijske številke letnih e-vinjet, kupljenih v obdobju med 1. julijem 2024 in 30. septembrom 2024;
 • 3. januarja 2025, ko bodo v žreb uvrščene serijske številke letnih e-vinjet, kupljenih v obdobju med 1. oktobrom 2024 in 31. decembrom 2024.

V posamičen žreb se uvrstijo le serijske številke e-vinjet tistih uporabnikov, ki na dan žreba izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz 2. in prvih dveh alinej prvega odstavka 3. člena teh pravil. Komisija iz 5. člena teh pravil pri vsaki izžrebani serijski številki letne e-vinjete nato preveri še izpolnjevanje pogojev iz tretje in četrte alineje prvega odstavka 3. člena teh pravil.

Vrednost nagrad je natančneje opredeljena v 8. členu teh pravil. Izžrebanci bodo po izvedenem žrebu pozvani k posredovanju podatkov, potrebnih za obdavčitev in izplačilo nagrade. Če izžrebanec prireditelju ne bo posredoval zahtevanih pravilnih podatkov ali jih ne bo posredoval v roku, določenem v 7. členu teh pravil, bo ta nagrada podeljena rezervnemu izžrebancu.

V okviru vsakokratnih žrebanj bo izžrebanih dodatnih pet uporabnikov spletne trgovine, ki bodo upravičeni do prevzema nagrade v prej opisanem primeru, in sicer v zaporednem vrstnem redu, v katerem so bili izžrebani (če na primer pravilnih podatkov ne bodo pravočasno posredovali trije izžrebanci, bodo do nagrade upravičeni prvi trije izžrebani rezervni izžrebanci). Če tudi rezervni izžrebanec ne bo v roku posredoval pravilnih podatkov za prevzem nagrade, bo nagrada ostala nepodeljena.

7. člen
(objava in obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje v petih (5) delovnih dneh po izvedenem žrebanju na spletni stran https://www.dars.si/Nagradna_igra objavil informacijo o izidu žrebanja in izžrebancih (ime, priimek in kraj prebivališča), po preteku roka, določenega v tretjem odstavku tega člena, pa bo to objavo ažuriral z informacijo o morebitnih rezervnih izžrebancih.

Prireditelj bo izžrebance obvestil o izidu žrebanja in jim posredoval zahtevo za posredovanje podatkov, potrebnih za obdavčitev in izplačilo nagrade, na e-naslov ali katerega izmed drugih kontaktnih podatkov, ki jih prireditelj obdeluje v zbirki osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

V roku sedmih (7) dni, šteto od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano izžrebancu na enega izmed njegovih kontaktnih podatkov, mora izžrebanec prireditelju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • davčno številko,
 • podatki o bančnem računu.

V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene, dodeljena v državi rezidentstva).

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP-2).

V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe.

Prireditelj bo za izplačano nagrado v višini kupnine za letno e-vinjeto izžrebancem skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. Znesek nagrade se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Prireditelj sodelujočega, ki bo prejel nagrado, opozarja, da obstaja možnost, da bo zaradi prejema nagrade lahko razporejen v višji dohodninski razred.

8. člen
(nagrade)

Izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo vse pogoje sodelovanja v tej nagradni igri, določeni s temi pravili, bo prireditelj v prisotnosti komisije izžrebal nagrajence, ki bodo pod pogoji, navedenimi v teh pravilih, prejeli spodaj navedeno nagrado.

S to nagradno igro bo prireditelj izžrebancem podelil nagrado v višini kupnine za letno e-vinjeto.

Datumi žrebanj so opredeljeni v 6. členu teh pravil.

Postopek prevzema in podelitve posameznih nagrad je opredeljen v 9. členu teh pravil.

9. člen
(prevzem in prenos nagrade)

Prireditelj v roku dvajsetih (20) dni od žreba nakaže znesek, določen v 8. členu teh pravil, na bančni račun izžrebanca, ki je pravočasno posredoval prireditelju osebne podatke iz 7. člena teh pravil.

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

 • krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,
 • pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.

Nagrade v vsakem primeru ni mogoče:

 • prenesti na tretjo osebo,
 • zamenjati za drugo nagrado.

10. člen
(kršitev pravil)

Če se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba oz. sodelujoči skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri in ji nagrade ne podeli.

Če se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena pokažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

Če je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec oz. nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11. člen
(osebni podatki)

Prireditelj je upravljavec osebnih podatkov iz te nagradne igre in z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih: ime in priimek, elektronski naslov, davčna številka, ulica, hišna številka, dodatek hišne številke, poštna številka, kraj, telefonska številka, podatki o registrski označbi vozila, podatki o bančnem računu.

Prireditelj obdeluje podatke na podlagi Politike zasebnosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., in sicer točke 28. (Sodelujete v nagradni igri) v poglavju 1 (Kategorije procesov obdelave osebnih podatkov).

Poleg navedenih podatkov prireditelj obdeluje tudi druge podatke iz 7. člena teh pravil.

Osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja nagradne igre in za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebne podatke nagrajenca iz 7. člena teh pravil pa poleg navedenega tudi za davčne namene (plačilo akontacije in podobno) in namene izročitve oziroma izplačila nagrade.

Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so določene v Politiki zasebnosti.

V primeru, da uporabnik spletne trgovine zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: DARS, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oziroma ustrezno popravljeni.

Osebni podatki na dokumentaciji, ki je podlaga za obračun dohodnine skladno z zakonom s področja urejanja davkov (REK obrazci – obračun davčnega odtegljaja, pravila nagradne igre, zapisnik o žrebu z vsemi podatki), podatki o vrsti nagrade ter njeni vrednosti ter podatki o prejemniku (ime, priimek, naslov, davčna številka, bančni račun), se hranijo 10 let od zaključka nagradne igre. REK obrazec - obračun davčnega odtegljaja in plačilna lista se hrani trajno.

V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12. člen
(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi od nagradne igre tako, da vsaj en delovni dan pred žrebanjem prekliče soglasje za sodelovanje v nagradni igri z odjavo v svojem uporabniškem računu spletne trgovine.

Za odstop od prejema nagrade se šteje tudi, če izžrebanec prireditelju ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, določenem s temi pravili, ali pa prireditelju posreduje nepravilne oziroma nepopolne podatke.

13. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek spletne strani https://dars.si/Nagradna_igra.

14. člen
(reševanje sporov)

Morebitne spore bosta prireditelj in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 4. 12. 2023

 

DARS d.d.

Informacije o izidu žrebanja in izžrebancih z dne 5. aprila 2024

Zap. št. žreba Ime in priimek Zadnje 4 številke serijske številke e-vinjete
1. Rok Kokalj 9346
2. Marijo Simunovic 1033
3. Bruno Štern 5344
4. David Brusl 7445
5. Osman Mehić 4543
6. Bostjan Perc 6139
7. Peter Suhadolnik 4242
8. Janez Drnovšek 4740
9. Dušan Pahor 7049
10. Eva Arh 6242
11. Denis Kosec 1549
12. Beno Sever 2049
13. Tomaž Trček 6546
14. Matej Cafuta 8140
15. Marko Trampuž 1648
16. Sonja Rozman 4240
17. Ines Papež 6441
18. Anja Molek Pfaff 4040
19. Alex Evstratov 0240
20. Mavricijo Babič 3842
21. Trpimir Štiglic 4048
22. Simon Pernek 7544
23. Mateja Pintar Pustovrh 5541
24. Evgenij Paulus 7547
25. Robi Prelog 4046

 

Rezervni izžrebanci in dobitniki nagrade:

Zap. št. žreba Ime in priimek Zadnje 4 številke serijske številke e-vinjete
26. Mojca Ceferin               2448
27. Urška Aplinc 5044
28. Jerica Kravos 0747
29. Franz Kaiser 8845